DEMARCHI

DEMARCHI
DEMARCHI
Graece Δήμαρχοι, dicebantur in eadem Rep. praefecti τῶ Δήμων, quos illi, quando necesse erat, convocabant, eâdem potestate, quam prius Ναυκράροι vel Ναυκλάροι habuerant, (ut scribir Harpocration in Lexico, et Scholiastes Aristophan. ad haec verba Act. 1. Sc. 1. in Nubibus, Δάκνει με δήμαρχός τις) instructi. Iidem quisque per suum Δῆμον censum et facultates populi describebant, ad solvenda publica debita: Lexiarchicum album asservabant eiqueve inscribebant tum alios, tum cos, qui iam suae tutelae facti erant, uti dicemus infra, voce Lexiarchi etc. A Clisthene institutos affirmat Aristot. de Rep. Athen. Erat nempe urbs in Κώμας, ager vero in Δήμους divisus, Isoc. in Areopagit. ubi Interpres male Δήμους municipia vertit, secundum Oisel. in A. Gell. l. 3. c. 13. φρατριὰς καὶ δήμους coniunxit Plato de leg. l. 6. Quidam φυλὴν seu tribum cum Δήμῳ confundunt: sed recte Ubbo Emmius inter φυλὰς i. e. tribus, φρατριὰς i. e. curias et Δήμους i. e. populos, in quos populus universus divisus erat, distinguit: hinc Phylarchi, Phratriarchi, Demarchi. Vide Postell. de Rep. Ath. Itaque Δήμους interpretatur quidem Populos, Fr. tamen Rossaeus melius per oppida seu urbeculas exprimi sentit, ex Cic. l. 7. ep. 3. ubi de vocis huius genuino significatu prolixe agit, Ante Cecropis Regnum plurimi τῶ Δήμων peculiares habuêre Reges, teste Pausan. in Atticis l. 42. p. 30. nec mirum, cum urbes saepe aequarent aut superarent, uti discimus ex Aristid. in Panath. T. 1. p. 326. Olimqueve Ναυκλαρίαι dicebantur, auctore Solone, qui cuilibet Tribui duodecim nauclarias attribuit: postea a Clisthene, de quo retro, in Δήμους vetsae sunt, Schol. Aristoph. in Nub. Numerus illorum, Eustath. in Il. β. ex Strab. et Casaub. in Athen. l. 6. c. 9. fuit 174. quorum quidam cognomines, saltem ratione situs καθύπερθεν et ὑπένερθεν, superioris ac inferioris, distinguebantur. Divisi erant omnes in Maiores et Minores, quorum series infra. In cunctis templa erant, teste Liv. Dec. 4. l. 1. ubi ait: Templa pagatim sacrata. Et paulo post, Delubra sibi fuisse, quae quondam pagatim habitantes, in parvis illis castellis vicisque consecrata, ne in unam quidem urbem. contributi Maiores sui deserta relinquerent. Similiter Pausan. in Atticis testatur, quemque eorum peculiare quoddam Numen coluisse, universos tamen την´ Α᾿θηνᾶν ἄξαι εν τιμῇ, Minervam magno in honore habuisse. Habebant etiam illorum quidam festa sibi propria: Sic Brauron Brauronaea etc. celebrabat. Notitia horum Δήμων non exiguum apud Auctores usum habet, cum de legibus, contractibus aliisque illorum ritibus certi quiddam rescire cupimus: ubi admodum exactae reperiuntur formulae, quibus sibi cavebant, ne ullâ ratione decipi aut inique taxari possent etc. Vide Fr. Rossaeum Archaeologiae Atticae l. 1. c. 6. Meurs. et Iac. Spon. peculiari tract. de Populis Atticae, in Itiner. Graeciae Part. 3.
Series Demorum Atticae, sec. literarum ordinem.
Α᾿γγελὴ, Angele, ad tribum Pandionidem pertinens. Α᾿γνοῦς, Agnus, ad Demetriadem vel potius Attalidem. Α᾿γραὶ, Agrae, a vett. Scriptoirbus inter populos hos non memorantur; locus fuit prope urbem venationi destinatus. Α᾿γραυλὴ, Agraule, ad tribum Erechtheidem, Α᾿γχε???μὸς, Anchesmus, scopulus potius, quam demus. Α᾿ζηνιά, Azinia, ad tribum Hippothoontidem. Α῎θμονον, Athmonon, ad Cecropidem. Αἰγιλία, Aegilia, ad Antiochidem. Αἰθαλίδαι, Aeghalidae, ad Leontidem. Αἰξονή, Aexone, ad Cecropidem. Α᾿λαὶ Αἰξονίδες, Alae Aexonides, ad eandem. Α᾿λαὶ Α᾿ραφηνίδες, Alae Araphenides, ad Aegeidem. Α᾿λιμοῦς, Alimus, ad Leontidem.
Α᾿λωπεκή, Alopece, ad Antiochidem. Α᾿μαξάντεια, Amaxantea, ad Hippothoontidem. Α᾿μφιαλή, Amphiale, prom. potius. Α᾿μφιτροπή, Amphitrope, ad Antiochidem. Α᾿ναγυροῦς, Anagyrus, ad Erechtheidem. Α᾿νακαία, Anacaea, ad Hippothoontidem. Α᾿νάφλυςτος, Anaphlystus, ad Antiochidem. Α᾿πολλωνιεῖς, Apollonia, ad Attalidem. Α᾿ραφην`, Araphen, Α᾿ραφην, ad Aegeidem. Α᾿ργιλία, Argilia, incertum quo pertinuerit. Α῞ρμα, Harma. Α᾿τηνὴ, Atene, ad Attalidem. Α᾿φίδνα, Aphidna, ad Leontidem. Α᾿χάρνα, Acharna, ad Oeneidem. Α᾿χερδοῦς, Acherdus, ad Hippothoontidem. Α᾿χραδοῦς, Achradus, ad quam, incertum. Βατή, Baite, ad Aegeidem. Βέλβινα, Belbina, scopulus maris. Βερενικίδαι, Berenicidae, ad Ptolemaidem. Βῇςα, Bisa, ad Antiochidem. Βουτάδαι, Butadae, ad Oeneidem. Βραύρων, Brauron, ad eandem. Βριληςςὸς, Brilessus, mons potius. Γαργηττὸς, Gargettus, ad Aegeidem. Δαιδαλίδαι, Daedalidae, ad Cecropidem. Δειράδες, Deirades, ad Leontidem. Δεκέλεια, Decelea, ad Hippothoontidem. Διόμεια, Diomea, ad Aegeidem. Δρυμὸς, Drymus, opp. inter Boeotiam et Atticam. Ε᾿δαπτέων. Εἰρεςίδαι, Etresidae, ad Acamantidem. Ε῾κάλη, Hecale, ad Leontidem. Ε᾿λαιεὺς, Elaeus, ad Hippothoontidem. Ε᾿λεοῦςα, Eleusa, ad Hadrianidem. Ε᾿λευςίς, Eleusis, ad Hippothoontidem. Ε῎ννα, Enna, quo referenda, incertum. Ε᾿πιεικίδαι, Epicidae, ad Cecropidem. Ε᾿π???φηςιὰ, Epicephissia, ad Oeneidem. Ε᾿ρεχθία, Erechthia, ad Aegeidem. Ε᾿ρίκεια, Ericia, ad eandem. Ε῎ρμος, Hermus, ad Acamantidem. Ε᾿ροιάδαι, Eroiadae, ad Hippothoontidem. Ε᾿ρχεια, Erchia. ad Aegeidem. Εὐκονθεὺς, Eucontheus, Εὐπυρίδαι, Eupyridae, ad Leontidem. Εὐώνυμος, Euonymus, ad Erechtheidem. Ε᾿χελίδαι, Echelidae, quorsum? ignoratur. Ζωςτὴρ, Zoster, prom. potius. Η῾φαιςτιὰ, Hephaestia, ad Acamantidem. Θήβη, Thebe, quo referenda, incertum. Θημακὸς, Themacus, ad Ptolemaidem. Θοραὶ, Thorae, ad Antiochidem. Θορικὸς, Toricus, ad Acamantidem. Θρία, Thria, ad Oeneidem. Θρίων, Thrion, ad eandem. Θυμοιτάδαι, Thymoetadae, ad Hippothoontidem. Θυργωνίδαι, Thyrgonidae, ad Ptolemaidem. Ι᾿καρία, Icaria, ad Aegeidem. Ι῾πποταμάδαι, Hippotamadae, ad Oeneidem. Ι᾿τέα, Itea, ad Antiochidem. Ι᾿ονίδαι, Ionidae, ad Aegeidem. Καλὴ, Cale. Κειριάδαι, Ciriadae, ad Hippothoontidem. Κεραμεικὸς ὁ εντὸς, Ceramicus intraurbem. Κεραμεικὸς ὅ ἔξω, Ceramicus extra, cum Academia, ad Acamantidem. Κεφαλὴ, Cephale, ad eandem. Κηδαὶ, Cidae, ad Erechtheidem. Κητοὶ, Citti, ad Leontidem. Κηφηςία, Cephisia, ad Erechtheidem. Κίκυννα, Cicynna, ad Acamantidem. Κοθωκίδαι, Cothocidae. Κοίλη, Caele, ad Hippothoontidem. Κολλυτὸς, Collytus, ad Aegeidem. Κολωνὸς Ι῞ππιος Colonos Hippius, clivus extra urbem. Κολωνὸς Α᾿γοραῖος, Colonos Agoraeus. Κονθύλη, Conthyle, ad Ptolemaidem. Κορυδαλλὸς, Corydallus, ad Hippothoontidem. Κριῶα, Crioa, ad Antiochidem. Κρωπιὰ, Cropia, ad Leontidem. Κυδαθήναιον, Cydathenaeum, ad Pandionidem. Κυδαντίδαι, Cydantidae, ad Aegeidem. Κύθηρον, Cytherum, ad Pandionidem. Κυνόςαργες, Cynosarges. Κυρτιάδαι, Cyrtiadae, ad Acamantidem. Λακιάδαι, Laciadae, ad Oeneiden. Λαμπρὰ καθύπερθεν, Lampra superior, ad Erechtheidem. Λαμπρὰ ὑπένερθεν, Lampra inferior, ad eandem. Λάριςςα, Larissa. Λαύριον, Laurium, argentifodinâ nobile. Λέκκον, Leccum, ad Antiochidem. Λευκόνιον, Leuconium, ad Leontidem. Λευκοπύρα, Leucopyra, ad
Antiochidem Λήναιον, Lenaeum. Λίμναι, Limnae. Λουςία, Lusia, ad Oeneidem.
Μαραθών, Marathon, ad Aeantidem. Μέλαιναι, Melaenae, ad Antiochidem. Μελίτη, Melite, ad Cecropidem. Μείλητον, Miletum. Μόλσος, Molsus, ad Aeolidem. Μουνυχία, Munychia. Μυῤῥινοῦς, Myrrhinus, ad Pandionidem. Ζυπέτη, Xypete, ad Cecropidem. Ο῎α, Oa, ad Hadrianidem. Ο῎η, Oc, ad Oeneidem. Οἶον Δεκελεικὸν, Oeum Deceleicum, ad Hippothoontidem. Οἶον Κεραμεικὸν, Oeum Ceramicum, ad Leontidem. Οἰνόη, Oenoe, ad Aeantidem, alia ad Hippothoontidem. Παιανιὰ καθύπερθεν, Paeania superior, ad Pandionidem. Παιανιὰ ὑπένερθεν, Paeonia inferior, ad eandem. Παιονίδαι, Paeonidae, ad Leontidem. Παλλήνη, Pallene, ad Antiochidem. Παμβωτάδαι, Pambotadae, ad Erechtheidem. Πάνακτος, Panactus, castrum Atticae. Πάρνης, Parnes, mons. Πειραιεὺς, Piraeus, ad Hippothoontidem. Πεντελή, Pentele, ad Antiochidem. Περγασή, Pergase, ad Erechtheidem. Πειριθοῖδαι, Perithoidae, ad Oeneidem. Πεῤῥίδαι, Perrhidae, ad Antiochidem. Πέλεκες, Peleces, ad Antiochidem. Πίθος, Pithos, ad Cecropidem. Πλωθεία, Plothia, ad Aegeidem. Πνὺξ, Pnyx. Πόρος, Poros, ad Acamantidem. Ποταμὸς, Potamos, ad Leontidem. Πραςιαὶ, Prasiae, ad Pandionidem. Προβάλινθος, Probalinthus, ad eandem. Πατρόκλου Νῆςος, Patroclia. Πρόςθαλτα, Prospalta, ad Acamantidem. Πτελέα, Ptelea, ad Oeneidem. Ρ῾αμνοῦς, Rhamnus, ad Aeantidem. Σημαχίδαι, Semachidae, ad Antiochidem. Σκαμβωνίδαι, Scambonidae, ad Leontidem. Χκίρον, Sciron. Σούνιον, Sunium, primum ad Leontidem, inde ad Attalidem. Σηόργιλος, Sporgilus. Στειριὰ, Stiria, ad Pandionidem. Συβρίδαι, Sybridae, ad Erechtheidem. Συπαληττὸς, Sypalettus, ad Hippothoontidem. Σφητὸς, Sphettus, ad Acamantidem. Τίθρας, Tithras, ad Aegeidem. Τιτακίδαι, Titacidae, ad Aeantidem. Τρικόρυθος, Tricorythus, ad eandem. Τρινεμεῖς, Trinemeis, ad Cecropidem. Τυρμίδαι, Turmidae, ad Oeneidem. Γ῾βάδαι,
Hybadae, ad Leontidem. Γ῾δροῦςα, Hydrusa, scopulus. Γ῞μηττος, Hymettus, mons habitatus. Γ῾ςίαι, Hysiae, prope Oenoen. Φάληρον, Phalerus, ad Aeantidem. Φαρμακοῦςαι, Pharmacusae, duo scopuli. Φηγαία, Phigaea, duplex; una ad Aegeidem, altera ad Pandionidem spectans. Sed prior Hadrianidi postea tributa. Φηγοῦς, Phegus, ad Erechtheidem. Φιλαίδαι, Philaidae, ad Aegeidem. Φλυὰ, Phlya, ad Ptolemaidem. Φορμίςιοι, Phormisii. Φρεάῤῥιοι, Phrearrii, ad Leontidem. Φρίττιοι, Phrittii. Φυλὴ, Phyle, ad Oeneidem. Φυρν, -- Phyrn --- in marmore XIII. Tribuum, apud Sponium, ad Antiochidem. Ψαφίδαι, Psaphidae, ad Aeantidem. Χιτώνη, Chitone, locus festo Dianae Chitones nobilis. Χολαργὸς, Cholargus, ad Acamantidem. Χολλίδαι, Chollidae, ad Aegeidem. Ω᾿ροπὸς, Oropus. De quibus omnibus (aliisque nonnullis controversi iuris) Vide Auctores praefatos et hîc passim suis locis.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Denny DeMarchi — Background information Genres Rock Alternative Rock Indie Rock Modern Rock …   Wikipedia

  • Suze DeMarchi — Infobox musical artist 2 Name = Suze DeMarchi Img capt = Img size = 150 Background = solo singer Birth name = Alias = Born = Birth date and age|1964|2|14|mf=y Died = Origin = Perth, Western Australia, Australia Instruments = Vocals Guitar Genre …   Wikipedia

  • Alfredo Demarchi (Est. Facundo Quiroga) — Alfredo Demarchi Est. Facundo Quiroga Bandera …   Wikipedia Español

  • Juan Carlos Demarchi — Capitán Lealtad …   Wikipedia Español

  • Pousada Demarchi — (Прайя ду Роза,Бразилия) Категория отеля: Адрес: Estrada Geral da Praia do Rosa, s …   Каталог отелей

  • Juan Demarchi — (Turin aussi Juan De Marchi, le vrai nombre étant Giovanni De Marchi (10 juin 1866  ?) a été un cordonnier anarchiste italien. Il est surtout connu pur l amitié avec le jeune Salvador Allende: il rencontre Juan Demarchi à Valparaíso, où… …   Wikipédia en Français

  • Juan Demarchi — Juan De Marchi, nombre real Giovanni De Marchi, escrito también como Juan Demarchi, (Turín, 10 de junio de 1866  ??, ??) fue un zapatero anarquista italiano. Emigrado de Turín a Chile, Juan De Marchi es conocido por su amistad e… …   Wikipedia Español

  • Héctor Ernesto Demarchi — Periodista argentino nacido en 1947 y detenido desaparecido el 5 de agosto de 1976, durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Trayectoria Fue corresponsal de Canal 13 de México, redactor de El Cronista Comercial y miembro del… …   Wikipedia Español

  • Never Say Never (Alias album) — Never Say Never Studio album by Alias Released March 3, 2009 …   Wikipedia

  • Baby Animals — Note: For the correct names of offspring in the animal kingdom, see List of baby animal names. Infobox musical artist Name = Baby Animals Landscape = yes Background = group or band Years active = 1989 1994; 2007 present Genre = Rock Origin =… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”